Eerlijke en volledige voorlichting is nodig

Comité Orgaandonatie Alert

Eurotransplant geen organen leveren aan Duitsland die op deze wijze zijn verkregen, maar ook Kroatië en Hongarije willen deze organen niet ontvangen. De zorg over de terugkeer van leven is terecht. In 2021 verscheen een rapportage over een procedure waarbij de donor weer levenstekens vertoonde. De uitname-operatie werd afgebroken en de patiënt werd voor een tweede keer doodverklaard. De uitname-operatie na de hartdood geschiedt volgens het protocol zonder narcose. 


Opmerking over de patiënten die onder I worden genoemd:

Indien de hartslag niet meer op gang wil komen wordt met grote spoed nagegaan of de betrokkene in medisch en juridisch opzicht een mogelijke donor is. Als dat zo is  zal zo snel mogelijk regionale doorstroming met vloeistof (perfusie) van de organen op gang worden gebracht 7.  De nieren worden preventief in het lichaam van de mogelijke donor gekoeld 8. Zodra de perfusie loopt, is er tijd om de verdere procedure te plannen: aanwezigheid van de nabestaanden, overleg over toestemming voor orgaandonatie en afscheid nemen door de nabestaanden. Als er toestemming is voor het voortzetten van de donatieprocedure, zal na korte tijd de uitname-operatie worden uitgevoerd.


Opmerking over de patiënten die onder II worden genoemd:

Indien wordt besloten tot levensbeëindiging omdat verder behandelen zinloos is, worden de machines die de patiënt in leven houden uitgezet. De patiënt moet dan binnen een uur overlijden om voor donatie van de longen, de lever, de nieren en de alvleesklier in aanmerking te komen. De patiënt moet binnen twee uur overlijden om nog voor donatie van de nieren in aanmerking te komen. Na deze periode kan de patiënt alleen nog weefseldonor worden.7 Kamerstuk 35161-3 punt 2 laatste alinea “zal zo snel mogelijk een zogenoemde regionale perfusie van de organen op gang worden gebracht. Dit houdt in dat een canule wordt ingebracht in de grote vaten waardoor de organen in het lichaam worden doorstroomd met perfusievloeistof of zuurstofrijk lichaamseigen bloed om ze voor beschadiging te behoeden”.

8 https://www.nierstichting.nl/professionals/projecten/normotherme-recirculatie-na-warme-ischemie-verbetering-van-de-transplantaatfunctie-door-interventies-in-schade-en-reparatiemechanismen-bij-non-heart-beating-donornieren-3396/ 

Citaat: Niertransplantatie is de behandeling van nierfalen die de beste kwaliteit van leven biedt. De donornieren zijn afkomstig van overleden (postmortale) en levende donoren. Postmortale donornieren komen van hersendode donoren en van non-heart beating donoren (NHBD). Een NHBD overlijdt door hartstilstand. Hierop volgt een korte periode waarin de nieren niet doorbloed zijn, de warme ischemie. Vervolgens zullen de nieren in het lichaam van de donor worden gekoeld en na toestemming worden uitgenomen. Bij hersendode donoren is geen sprake van warme ischemie. Met de koeling begint de periode van koude ischemie, die duurt tot de opwarming van het orgaan voor transplantatie. Einde citaat.

Opmerking over orgaandonatie in samenhang met vrijwillige euthanasie:

Orgaandonatie bij euthanasie vindt plaats volgens het protocol dat geldt voor donatie na de hartdood. Bij donatie na de hartdood wordt een periode van vijf minuten no-touch aangehouden. Daarna mag worden begonnen met de uitname-procedure. Het enige verschil tussen de  hartdood-procedure en de euthanasie-procedure is dat er ná het vaststellen van de dood overleg moet zijn met de forensisch arts (de forensisch arts moet in deze fase bereikbaar zijn voor overleg met de huisarts, ofwel persoonlijk ofwel telefonisch. Huisarts en forensisch arts spreken in hun vooroverleg af hoe zij direct na het overlijden contact zullen hebben voor de melding van niet-natuurlijk overlijden ten gevolge van euthanasie. Vervolgens ontvangt de forensisch- arts de daadwerkelijke melding na het overlijden) 9.


Auteur: Annet WoodNieuw

Onlangs verscheen de verdiepende notitie “Orgaandonatie en het protocol vaststellen van de dood op circulatoire gronden” met de laatste inzichten rond het vaststellen van de hartdood en de betekenis en implicaties voor de orgaandonor. Voor de notitie, klik hier.
9 https://www.transplantatiestichting.nl/sites/default/files/product/downloads/richtlijn_orgaandonatie_na_euthanasie_deel_1_def.pdf

Introductie  •  Hersendood  •  Hartdood  •  Operatie  •  Literatuur  •  Alerts   •  Nieuws  •  Meer info